Fredagsklubben

Det finns numera en server för alla fredagsklubbare.

Denna server kan man spela på om man spelar Minecraft på sin dator.
Dock så finns det några steg att ta för att komma in och jag tänkte försöka förklara vad som behöver göras här.

Det är några saker behöver man installera på sin dator.
Jag kommer att inkludera en länklista med länkar till allt att installera.

1) Ha Minecraft installerat på datorn
2) Installera Technicpack
3) Installera 64-bitars Java (om man inte redan har det)
4) Installera modpack "The 1.7.10 Pack"
5) Installera och anslut till Teamspeak servern
6) Anslut till servern
7) Spela och prata med hela klubben


Har ni problem är det bara att ringa mig.

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on januari 31, 2017 11:11 FM.

Installera Technipack was the previous entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en